1. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. Nr 121, poz.1170 ze zm) podatkowi od środków transportowych podlegają:
 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 7. autobusy.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, o których mowa wyżej. W sytuacji, gdy środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, zobowiązanymi do opłacenia podatku są solidarnie wszyscy współwłaściciele tego środka transportowego. Podatnikami podatku od środków transportowych są również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany.

 

Podatnicy z Bielska Podlaskiego obowiązani są:

 1. składać, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biurze Podawczym, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru deklaracji i załącznika, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
 3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek dochodów Miasta Bielsk Podlaski prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Brańsku nr rachunku 68 8063 0001 0070 0706 5699 0102 lub bespośrednio w kasie Urzędu Miasta.

Deklarację DT-1 na podatek od środków transportu można otrzymać w budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Mikołaja Kopernika 1 (II piętro) pokój nr 218.

 

Rada Miasta Bielsk Podlaski określiła w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych aktualnie obowiązujących:
Uchwała Rady Miasta Nr XXVIII/226/20 z dnia 27 października 2020r.

 

Płatność podatku

 1. Podatek od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
  a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
  b) do dnia 15 września danego roku - II rata;
 2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Szkoda - Skarbnik Miasta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szkoda - Skarbnik Miasta

Data wytworzenia: 2008-05-20

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-05-23

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2021-02-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-05-23