Załatwianie spraw obywatelskich

Informacja o załatwianiu indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski:

 1. Biuro Podawcze - Przyjmowanie podań, odwołań, skarg i wniosków oraz innej korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta, pokój nr 16 (parter)
 2. Obrona Cywilna - pokój nr 04 (parter)
 3. Sprawy obywatelskie oraz sprawy obronne - pokój nr 10 oraz nr 4 (parter)
 4. Ewidencja Ludności - zameldowania i wymeldowania na terenie miasta - pokój nr 06 (parter)
 5. Dowody osobiste - pokój nr 08 (parter)
 6. Kasa Urzędu - wpłaty podatków i opłat, znaczki skarbowe - pokój nr 09 (parter)
 7. Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 101 (I piętro)
 8. Dodatki Mieszkaniowe - pokój nr 12 (parter)
 9. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi; Przydział i zamiana mieszkań komunalnych - pokój nr 12 (parter)
 10. Centralna Ewidencja Informacja Działalności Gospodarczej, ochrona środowiska-ocena oddziaływania na środowisko - pokój nr 107 (I piętro)
 11. Nazewnictwo ulic i numeracji porządkowej nieruchomości - pokój nr 213 (II piętro)
 12. Sprzedaż lokali mieszkalnych - pokój nr 214 (II piętro)
 13. Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej - pokój nr 211 (II piętro)
 14. Gospodarka wodno - ściekowa i stan sanitarno - porządkowy miasta - pokój nr 106 (I piętro)
 15. Inwestycje - pokój nr 110 (I piętro)
 16. Zamówienia publiczne - pokój nr 111 (I piętro)
 17. Pozyskiwanie dofinansowania z funduszy krajowych i Unii Europejskiej - pokój Nr 112 (I piętro)
 18. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki wg planu przestrzennego zagospodarowania miasta - pokój nr 213 (II piętro)
 19. Wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - pokój nr 214 (II piętro)
 20. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - pokój nr 214 (II piętro)
 21. Sekretariat Burmistrza Miasta - przyjmowanie interesantów, pokój nr 200 (II piętro)
 22. Obsługa Rady Miasta - pok. 304 (III piętro)
 23. Kadry Urzędu Miasta - pokój nr 05 (parter)
 24. Sprawy administracyjno - gospodarcze Urzędu Miasta - pokój nr 11 (parter)
 25. Przyznanie stypendium /zasiłku szkolnego dla uczniów - pokój nr 13 (parter)
 26. Zwrot kosztów dowożenia  - pokój nr 13 (parter)
 27. Sprawy przedszkoli - pokój nr 114 (I piętro)
 28. Sprawy szkół - pokój nr 114 (I piętro)
 29. Sprawy Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - pokój nr 115 (I piętro)
 30. Sprawy działalności kulturalnej i sportowej - pokój nr 115 (I piętro)
 31. Opłaty z tytułu dzierżawy - pokój nr 211 (II piętro)
 32. Podatki od nieruchomości i rolny - pokój nr 208 (II piętro)
 33. Wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu - pokój nr 214 (II piętro)
 34. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg - pokój nr 108 (I piętro)
 35. Wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego - kasa - pokój nr 09 (parter)
 36. Podatek od środków transportu - pokój nr 218 (II piętro)
 37. Zwrot opłaty skarbowej - pokój nr 212 (II piętro)
 38. Zwrot podatku akcyzowego - pokój nr 212 (II piętro)
 39. Petycje - Biuro podawcze - pokój nr 16 (parter)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kawecki

Data wytworzenia: 2016-06-06

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2003-09-09

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-06-17

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2003-09-09