Uchwały Rady Miasta VIII Kadencji podjęte w 2019 r.

Numer / data uchwały

Uchwała dotyczy:

Nr XVI/148/19
27 grudnia 2019
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2020 r.
Nr XVI/147/19
27 grudnia 2019
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020;zmieniona Uchwałą Nr XVII/155/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. zmieniona Uchwałą Nr XIX/168/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.zmieniona Uchwałą Nr XVIII/162/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020;zmieniona Uchwałą Nr XIX/168/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.,zmieniona Uchwałą Nr XX/173/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r;zmieniona Uchwałą Nr XXII/185/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r;zmieniona Uchwałą Nr XXIII/192/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.;zmieniona Uchwałą Nr XXIV/199/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.;zmieniona Uchwałą Nr XXV/201/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r;zmieniona Uchwałą Nr XXVI/207/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r; zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/223/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.;zmieniona Uchwałą Nr XXX/233/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r;zmieniona Uchwałą Nr XXXI/237/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.
Nr XVI/146/19
27 grudnia 2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030;zmieniona Uchwałą Nr XVII/156/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030;zmieniona Uchwałą Nr XIX/169/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030zmieniona Uchwałą Nr XIX/169/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030;zmieniona Uchwałą Nr XIX/169/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030;zmieniona Uchwałą Nr XX/174/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030;zmieniona Uchwałą Nr XXII/186/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 8 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030;zmieniona Uchwałą Nr XXIII/193/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034;zmieniona Uchwałą Nr XXIV/200/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034;zmieniona Uchwałą Nr XXV/202/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034;zmieniona Uchwałą Nr XXVI/208/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034;zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/224/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034;zmieniona Uchwałą Nr XXX/234/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034;zmieniona Uchwałą Nr XXXI/238/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034;straciła moc Uchwałą Nr XXXI/247/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034
Nr XVI/145/19
27 grudnia 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
Nr XVI/144/19
27 grudnia 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Nr XVI/143/19
27 grudnia 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr XVI/142/19
27 grudnia 2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami oraz przyłącza cieplnego na czas nieoznaczony z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
Nr XVI/141/19
27 grudnia 2019
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;straciła moc Uchwałą Nr XXXI/244/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Nr XVI/140/19
27 grudnia 2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr XVI/139/19
27 grudnia 2019
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Bielsk Podlaski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr XVI/138/19
27 grudnia 2019
w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Bielsk Podlaski
Nr XVI/137/19
27 grudnia 2019
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2020 r.
Nr XVI/136/19
27 grudnia 2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wyszki
Nr XVI/135/19
27 grudnia 2019
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Nr XV/134/19
17 grudnia 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Nr XV/133/19
17 grudnia 2019
w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku Podlaskim zadania własnego Miasta Bielsk Podlaski w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski
Nr XIV/132/19
26 listopada 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
Nr XIV/131/19
26 listopada 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Nr XIV/130/19
26 listopada 2019
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski
Nr XIV/129/19
26 listopada 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski
Nr XIV/128/19
26 listopada 2019
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski;zmieniona Uchwałą Nr XVII/151/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski;zmieniona Uchwałą Nr XVII/151/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski
Nr XIV/127/19
26 listopada 2019
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;zmieniona Uchwałą Nr XVII/150/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Nr XIII/126/19
29 października 2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Uchwała Nr 5000/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019;zmieniona Uchwałą Nr XVI/143/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr XIII/125/19
29 października 2019
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr XIII/124/19
29 października 2019
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”
Nr XIII/123/19
29 października 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
Nr XIII/122/19
29 października 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Nr XIII/121/19
29 października 2019
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr XIII/120/19
29 października 2019
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski
Nr XIII/119/19
29 października 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim
Nr XIII/118/19
29 października 2019
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta Bielsk Podlaski;straciła moc Uchwałą Nr XX/170/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Nr XII/117/19
24 września 2019
w sprawie wyboru ławników
Nr XII/116/19
24 września 2019
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
Nr XII/115/19
24 września 2019
w sprawie, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim
Nr XII/114/19
24 września 2019
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Nr XII/113/19
24 września 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2021
Nr XII/112/19
24 września 2019
w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2020 rok
Nr XII/111/19
24 września 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bielsk Podlaski
Nr XII/110/19
24 września 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
Nr XII/109/19
24 września 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r
Nr XI/108/19
27 sierpnia 2019
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia w niej udziałów
Nr XI/107/19
27 sierpnia 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
Nr XI/106/19
27 sierpnia 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Nr XI/105/19
27 sierpnia 2019
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonych w Bielsku Podlaskim w pasie drogowym drogi krajowej, na rzecz Skarbu Państwa
Nr XI/104/19
27 sierpnia 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski
Nr X/103/19
24 lipca 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.
Nr X/102/19
24 lipca 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Nr IX/101/19
25 czerwca 2019
zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Nr IX/100/19
25 czerwca 2019
w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr IX/99/19
25 czerwca 2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
Nr IX/98/19
25 czerwca 2019
w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski oraz Miastem Luboml (Ukraina)
Nr IX/97/19
25 czerwca 2019
w sprawie zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników
Nr IX/96/19
25 czerwca 2019
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr IX/95/19
25 czerwca 2019
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bielsk Podlaski;zmieniona Uchwałą Nr XII/111/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r. zmieniającą uchwałę trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bielsk Podlaski
Nr IX/94/19
25 czerwca 2019
w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/83/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok
Nr IX/93/19
25 czerwca 2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za 2018 rok
Nr IX/92/19
25 czerwca 2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
Nr IX/91/19
25 czerwca 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
Nr IX/90/19
25 czerwca 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019
Nr IX/89/19
25 czerwca 2019
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Prawosławnej Św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr IX/88/19
25 czerwca 2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wotum zaufania
Nr VIII/87/19
28 maja 2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
Nr VIII/86/19
28 maja 2019
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Nr VIII/85/19
28 maja 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
Nr VIII/84/19
28 maja 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Nr VIII/83/19
28 maja 2019
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok; zmieniona Uchwałą Nr IX/94/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/83/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok
Nr VIII/82/19
28 maja 2019
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;straciła moc Uchwałą Nr IX/96/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr VIII/81/19
28 maja 2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski
Nr VIII/80/19
28 maja 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr VIII/79/19
28 maja 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr VII/78/19
23 kwietnia 2019
w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską Przedsiębiorstwu Komunalnemu spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim
Nr VII/77/19
23 kwietnia 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim,
Nr VII/76/19
23 kwietnia 2019
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta w sprawach zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski
Nr VII/75/19
23 kwietnia 2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za naruszenie wg skarżącej przepisów ustawy o rachunkowości i naruszenie praw pracowniczych poprzez wydanie Zarządzenia niezgodnego z prawem
Nr VII/74/19
23 kwietnia 2019
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sporządzania uzasadnienia do każdego projektu uchwały
Nr VII/73/19
23 kwietnia 2019
w sprawie zasad używania herbu miasta Bielsk Podlaski
Nr VII/72/19
23 kwietnia 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.
Nr VII/71/19
23 kwietnia 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Nr VII/70/19
23 kwietnia 2019
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski,
Nr VII/69/19
23 kwietnia 2019
w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Nr VII/68/19
23 kwietnia 2019
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2020”
Nr VII/67/19
23 kwietnia 2019
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii p.w. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr VII/66/19
23 kwietnia 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji
Nr VII/65/19
23 kwietnia 2019
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku
Nr VII/64/19
23 kwietnia 2019
sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski
Nr VII/63/19
23 kwietnia 2019
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim – obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak – etap I
Nr VI/62/19
26 marca 2019
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykorzystania wizerunku herbu miasta
Nr VI/61/19
26 marca 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
Nr VI/60/19
26 marca 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Nr VI/59/19
26 marca 2019
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
Nr VI/58/19
26 marca 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Nr VI/57/19
26 marca 2019
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach oraz nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsk Podlaski
Nr VI/56/19
26 marca 2019
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Nr VI/55/19
26 marca 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja
Nr VI/54/19
26 marca 2019
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu "Pływalnia Miejska - WODNIK" w Bielsku Podlaskim
Nr VI/53/19
26 marca 2019
w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Bielsk Podlaski zakładowi budżetowemu środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
Nr VI/52/19
26 marca 2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej „WODNIK” w Bielsku Podlaskim
Nr V/51/19
26 lutego 2019
w sprawie przekazania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia zatytułowanego skargą Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, jako organowi właściwemu
Nr V/50/19
26 lutego 2019
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wykorzystania wizerunku herbu miasta przez T. Sulimę bez zgody rady miasta
Nr V/49/19
26 lutego 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”
Nr V/48/19
26 lutego 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”
Nr V/47/19
26 lutego 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
Nr V/46/19
26 lutego 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r
Nr V/45/19
26 lutego 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Nr V/44/19
26 lutego 2019
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Bielsku Podlaskim oraz określenia granic ich obwodów
Nr V/43/19
26 lutego 2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego
Nr V/42/19
26 lutego 2019
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w południowo- wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8KD-D w Bielsku Podlaskim
Nr V/41/19
26 lutego 2019
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w zachodniej części miasta przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim
Nr IV/40/19
29 stycznia 2019
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej wykorzystania wizerunku herbu miasta Bielsk Podlaski
Nr IV/39/19
29 stycznia 2019
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski
Nr IV/38/19
29 stycznia 2019
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Radę Miasta Bielsk Podlaski
Nr IV/37/19
29 stycznia 2019
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski,
Nr IV/36/19
29 stycznia 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
Nr IV/35/19
29 stycznia 2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r
Nr IV/34/19
29 stycznia 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
Nr IV/33/19
29 stycznia 2019
w sprawie pomników przyrody
Nr IV/32/19
29 stycznia 2019
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Nr IV/31/19
29 stycznia 2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Referat Br.

Data wytworzenia: 2019-02-01

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2021-01-11

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2019-02-01