Uchwały Rady Miasta VIII Kadencji podjęte w 2018 r.

Numer / data uchwały

Uchwała dotyczy:

Nr III/30/18
27 grudnia 2018
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr III/29/18
27 grudnia 2018
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Kapituły medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”
Nr III/28/18
27 grudnia 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski
Nr III/27/18
27 grudnia 2018
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2019 r.
Nr III/26/18
27 grudnia 2018
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową
Nr III/25/18
27 grudnia 2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski
Nr III/24/18
27 grudnia 2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na czas nieoznaczony z Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim
Nr III/23/18
27 grudnia 2018
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji
Nr III/22/18
27 grudnia 2018
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja;zmieniona Uchwałą Nr VI/55/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja;Uchwała Nr XX/171/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja;Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja;Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja
Nr III/21/18
27 grudnia 2018
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Nr III/20/18
27 grudnia 2018
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019;zmieniona Uchwałą Nr IV/35/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.;zmieniona Uchwałą Nr V/46/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.;zmieniona Uchwałą Nr VI/60/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.;zmieniona Uchwałą Nr VII/71/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.;zmieniona Uchwałą Nr IX/90/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.zmieniona Uchwałą Nr X/102/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019r.;zmieniona Uchwałą Nr XI/106/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r;zmieniona Uchwałą Nr XII/109/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r;zmieniona Uchwałą Nr XIII/122/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.zmieniona Uchwałą Nr XIV/131/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.;zmieniona Uchwałą Nr XV/134/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.;zmieniona Uchwałą Nr XVI/144/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Nr III/19/18
27 grudnia 2018
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027; zmieniona Uchwałą Nr IV/36/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027;Uchwała Nr 444/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białystoku;zmieniona Uchwałą Nr V/47/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027;zmieniona Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.;zmieniona Uchwałą Nr VII/72/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027;zmieniona Uchwałą Nr IX/91/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027;zmieniona Uchwałą Nr X/103/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027;zmieniona Uchwałą Nr XI/107/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027; zmieniona Uchwałą Nr XII/110/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027; zmieniona Uchwałą Nr XIII/123/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027;zmieniona Uchwałą Nr XIV/132/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.;zmieniona Uchwałą Nr XVI/145/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027;straciła moc Uchwałą Nr XVI/146/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030
Nr III/18/18
27 grudnia 2018
w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
Nr III/17/18
27 grudnia 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027
Nr III/16/18
27 grudnia 2018
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r
Nr III/15/18
27 grudnia 2018
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2019 r.
Nr III/14/18
27 grudnia 2018
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; straciła moc Uchwałą Nr XVI/140/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr II/13/18
4 grudnia 2018
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski;zmieniona Uchwałą Nr IX/101/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr II/12/18
4 grudnia 2018
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski; zmieniona Uchwałą Nr IX/100/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr II/11/18
4 grudnia 2018
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr II/10/18
4 grudnia 2018
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr II/9/18
4 grudnia 2018
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr II/8/18
4 grudnia 2018
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr II/7/18
4 grudnia 2018
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego, oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr II/6/18
4 grudnia 2018
w sprawie powołania Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego, oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr II/5/18
4 grudnia 2018
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr II/4/18
4 grudnia 2018
w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr II/3/18
4 grudnia 2018
w sprawie ustalenia liczby, rodzajów oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr I/2/18
22 listopada 2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr I/1/18
22 listopada 2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Referat Br.

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Robert Kawecki

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-05-05

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2018-11-27