Oferta pracy na stanowisku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2014-03-24

Data 2014-03-24
Stanowisko ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego
w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

Pełniący funkcję Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski zaprasza do składania ofert na „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w 2014 r.”

Oferty mogą być złożone przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 1. Zakres zadań objętych obsługą:
  Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Usługa audytu powinna być wykonana w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach pracy Urzędu, w niżej podanych terminach. Ilość osób świadczących usługę w siedzibie Urzędu nie może przekroczyć dwóch osób.
 3. Zakres zadań i terminy wykonania:

a) przeprowadzenie dwóch zadań audytowych:

- pierwsze zadanie audytowe do 30.07.2014 r.,
- drugie zadanie audytowe do 30.09.2014 r.,

b) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu do 30.10.2014 r.,
c) sporządzenie w oparciu o analizę ryzyka planu audytu na 2015 r. do 30.11.2014 r.,
d) czynności doradcze w okresie trwania umowy.

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. proponowany sposób świadczenia usługi audytu,
 2. dostępność telefoniczna i mailowa,
 3. wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty (Załącznik nr 2),
 4. oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnie z wymogami art. 279 i art. 286 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 5. proponowane wynagrodzenie brutto.
 1. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zobowiązany będzie do dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego wymagania z art. 286 ustawy o finansach publicznych.
 1. Umowa z wybranym oferentem na wykonanie usługi audytu zostanie zawarta w terminie od dnia jej podpisania do 31.12.2014 r. (Załącznik nr 3).
 2. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty z napisem „Audyt wewnętrzny” należy składać pocztą na adres: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski bądź w biurze podawczym Urzędu Miasta w terminie do dnia 15.04.2014 r. do godz. 15.00. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu:
  Tamara Korycka – Sekretarz Miasta tel. 85 7318137
 4. Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od dnia wpływu składania ofert. Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Burmistrz Miasta zastrzega prawo przeprowadzenia rozmowy z oferentami.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2014-03-24

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-03-24

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-03-24