Oferta pracy na stanowisku Sekretarza Miasta z dnia 2009-05-21

Data 2009-05-21
Stanowisko Sekretarza Miasta

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1 ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta Bielsk Podlaski

 

 

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

1/obywatelstwo polskie,

2/ 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w następujących jednostkach:

- urzędzie marszałkowskim oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

- starostwie powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

- urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych;

- biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

- biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w wyżej wymienionych jednostkach oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

3/ wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunku prawniczym, ekonomicznym lub administracyjnym,

4/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6/ nieposzlakowana opinia,

7/ nie przynależy do partii politycznych i nie tworzy takich partii,

8/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

1/wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,

2/ znajomość procedur stosowanych w administracji,

3/ umiejętność organizacji pracy,

4/ umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

5/ samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista,

6/dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego.

 

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i warunków jego działania,

2/ zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Radę i Burmistrza,

3/ organizacja kontroli wewnętrznej,

4/ nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP

5/ prowadzenie innych spraw gminy w imieniu Burmistrza w zakresie przez niego ustalonym,

6/ nadzór nad realizacją uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,

7/ nadzór nad terminowym i zgodnym z prawem załatwianiem spraw obywateli,

8/ organizowanie i przygotowanie służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

1/ kwestionariusz osobowy,

2/ życiorys /CV/,
3/ list motywacyjny,

4/ kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5/ kserokopie świadectw pracy,

6/ oświadczenie o stanie zdrowia,

7/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8/ oświadczenie o niekaralności,

9/ oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

10/oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych i o nietworzeniu takich partii,

11/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys /CV/, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”

 

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 3-06-2009 roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodnie z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP /www. bielskpodlaski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

7.Informacje dodatkowe:

 

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel . 0857318138.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - referat Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Paniutycz

Wprowadzający: Jarosław Paniutycz

Data wprowadzenia: 2009-05-21

Modyfikujący: Jarosław Paniutycz

Data modyfikacji: 2009-05-28

Opublikował: Jarosław Paniutycz

Data publikacji: 2009-05-21