Oferta pracy na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Burmistrza i Rady Miasta Urzędu Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2016-02-05

Data 2016-02-05
Stanowisko referenta w Referacie Obsługi Burmistrza i Rady Miasta Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Burmistrza i Rady Miasta

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub  obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe (fakultatywnie) o kierunkach: turystyka, rekreacja, promocja, komunikacja społeczna lub pokrewne,
 4. minimum 2 lata stażu pracy,
 5. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
 8. nieposzlakowana opinia.
 9. znajomość przepisów:
 1. ustawy o samorządzie gminnym,
 2. z obszaru turystyki oraz aktów wykonawczych do ustaw,
 3. ustawy Prawo zamówień publicznych,
 4. rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 5. ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 1. biegła znajomość jednego z języków: angielski/rosyjski w mowie i piśmie. Znajomość drugiego języka w stopniu komunikatywnym,
 2. umiejętności obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym, pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point) i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza historyczna i krajoznawcza o mieście i okolicach,
 2. umiejętności projektowania i prowadzenia działań z zakresu turystyki i promocji miasta
 3. pożądane doświadczenie w branży turystycznej,
 4. znajomość zasad komunikacji społecznej,
 5. samodzielność,
 6. odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność,
 7. umiejętność negocjowania,
 8. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
 9. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 

 1.  Zakres wykonywanych czynności:

 1. koordynacja działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki w mieście,
 2. opracowywanie informacji celem wydania materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci przewodników, informatorów turystycznych, map, ulotek informacyjno-reklamowych, ukazujących walory architektoniczne, turystyczne i inwestycyjne miasta,
 3. współpraca z Punktem Informacji Turystycznej oraz podmiotami zajmującymi się obsługą ruchu turystycznego w mieście,
 4. tworzenie oferty turystycznej miasta, w tym tworzenie ofert turystycznych skierowanych do konkretnych grup odbiorców,
 5. udzielanie informacji oraz pomocy wszystkim zainteresowanym uzyskaniem informacji turystycznej o mieście,
 6. współpraca w zakresie turystyki i rekreacji z: organizacjami i instytucjami, w tym organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, mieszkańcami podejmującymi inicjatywy w zakresie turystyki i rekreacji na terenie miasta,
 7. przygotowywanie informacji na stronę internetową miasta w zakresie swojej działalności i aktualizowanie danych turystycznych o mieście w serwisach turystycznych,
 8. przekazywanie informacji z zakresu turystyki o wydarzeniach odbywających się na terenie miasta,
 9. przygotowanie materiałów o mieście z obszaru turystyki do udziału w organizowanych konkursach,
 10. wyszukiwanie projektów dofinansowywanych ze środków unijnych i krajowych w zakresie realizacji powierzonych zadań,
 11. wytwarzanie informacji publicznej z zakresu pracy na zajmowanym stanowisku,
 12. sporządzanie pism urzędowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku

Praca przy komputerze, praca biurowa.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy,
 2. Życiorys,
 3. List motywacyjny,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 5. Kserokopie świadectw pracy,
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135, poz. 2281.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202, z 2015 poz. 1045).”

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  16.02.2016 r. w zaklejonej kopercie na adres: 

Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

w Biurze Podawczym lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Burmistrza i Rady Miasta” – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

W przypadku gdy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami po uprzednim zawiadomieniu.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta  na czas określony do 6-u miesięcy, w wymiarze całego etatu, z wynagrodzeniem brutto w przedziale 2000 zł -2200 zł.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Przesłane oferty po przeprowadzeniu naboru nie będą zwracane. Dodatkowe informacje będą udzielane pod tel. (85) 731 81 38.

Przed zawarciem umowy wyłoniony w drodze naboru kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Brak ww. zaświadczenia uniemożliwi podpisanie umowy.

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Nina Owerczuk - Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2016-02-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-02-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-02-05