Oferta pracy na stanowisku referenta w referacie Organizacyjno - Gospodarczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2015-03-16

Data 2015-03-16
Stanowisko referenta w referacie Organizacyjno - Gospodarczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1

ogłasza nabór na stanowisko

referenta w referacie Organizacyjno - Gospodarczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

  1. Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ wykształcenie wyższe administracyjne,
4/ minimum 2 lata stażu pracy,
5/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6/ nieposzlakowana opinia,
7/ dobra znajomość obsługi komputera,
8/ znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

  1. Wymagania dodatkowe

1/ komunikatywność i umiejętność pracy z interesantem,
2/ umiejętność  sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
3/ odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, rzetelność.

 

  1. Do zakresu wykonywanych zadań między innymi będzie należało:

1/ przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu Miasta,
2/ rejestracja korespondencji w systemie elektronicznym,
3/ przekazywanie korespondencji w formie elektronicznej i papierowej kierownikom referatów zgodnie z dekretacją,
4/ ewidencjonowanie, wywieszanie, zdejmowanie z tablicy ogłoszeń informacji przeznaczonej do wiadomości publicznej,
5/ obsługa elektronicznej skrzynki podawczej,
6/ wytwarzanie informacji publicznej z zakresu pracy na zajmowanym stanowisku,
7/ sporządzanie pism urzędowych.

 

  1. Warunki pracy na stanowisku

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Stały, bezpośredni kontakt z interesantem.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.

 

      6.  Wymagane dokumenty:

1/ kwestionariusz osobowy,
2/ życiorys,
3/ list motywacyjny,
4/kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
5/ kserokopie świadectw pracy,
6/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7/  oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8/ oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

               

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202).”

 

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  26-03-2015  roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 w Biurze Podawczym lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko referenta w referacie Or” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

 

  1. Rozstrzygnięcie konkursu:

O terminie, formie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci, którzy złożą oferty zgodnie z wymogami, zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP /www.bielsk-podlaski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

 

       9. Informacje dodatkowe:

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6–u  miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem brutto w przedziale 2.000 – 2.750 zł.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Przesłane oferty po przeprowadzeniu naboru nie będą zwracane. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. (85) 731 81 38 lub (85) 731 81 44.

Przed zawarciem umowy wyłoniony w drodze naboru kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Brak ww. zaświadczenia uniemożliwi podpisanie umowy.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2015-03-16

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-03-16

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-03-16