Oferta pracy na stanowisku Referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej z dnia 2011-12-09

Data 2011-12-09
Stanowisko Referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim
ul. Kopernika 1 ogłasza nabór na stanowisko:
Referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej


1. Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie,
2/ wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej lub budownictwa,
3/ minimum 2 lata stażu pracy,
4/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6/ nieposzlakowana opinia,
7/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
8/ umiejętność obsługi komputera.
2. Wymagania dodatkowe:
1/ znajomość przepisów kpa, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2/ umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
3/ umiejętność pracy w zespole,
4/ wysoka kultura osobista,
5/ komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu wykonywanych zadań między innymi będzie należało:
1/ przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
2/ przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3/ przygotowanie projektów decyzji o wygaśnięciu decyzji ustalających warunki zabudowy.

4. Wymagane dokumenty:

1/ kwestionariusz osobowy,
2/ życiorys /CV/,
3/ list motywacyjny,
4/ kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5/ kserokopie świadectw pracy,
6/ oświadczenie o stanie zdrowia,
7/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8/ oświadczenie o niekaralności,
9/ oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
10/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys /CV/, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 20-12-2011 roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodnie z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP /www. bielsk-podlaski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

7.Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel . 85 73 18 138.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Referatu Or

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2011-12-09

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2011-12-09

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2011-12-09