Oferta pracy na stanowisku Referenta w Referacie Oświaty i Kultury z dnia 2011-05-19

Data 2011-05-19
Stanowisko Referenta w Referacie Oświaty i Kultury

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1
ogłasza nabór na stanowisko:

Referenta w Referacie Oświaty i Kultury

 

1. Wymagania niezbędne

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie pracy socjalnej, administracyjne, socjologia, resocjalizacja,
3) minimum 2 lata stażu pracy,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
8) umiejętność obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów kpa, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej,
2) umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) wysoka kultura osobista,
5) komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań będzie należało: prowadzenie spraw z zakresu nadzoru i koordynacji działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, monitorowanie możliwości aplikacji środków finansowych z funduszy unijnych na tzw. projekty miękkie w zakresie pomocy społecznej, kultury, oświaty i sportu; sporządzanie wniosków o pozyskanie środków unijnych i ich rozliczanie, realizacja programów zdrowotnych.

4. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,
2) życiorys (CV),
3) list motywacyjny,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) oświadczenie o stanie zdrowia,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności,
9) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 31-05-2011 roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Referacie Oświaty i Kultury - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodnie z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP (www. bielsk-podlaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

7. Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel . 85 731-81-38.

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Referatu Organizacyjno-Gospodarczego

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2011-05-19

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2011-05-19

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2011-05-19