Oferta pracy na stanowisku Referent w Referacie Obsługi Burmistrza i Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2010-07-07

Data 2010-07-07
Stanowisko Referent w Referacie Obsługi Burmistrza i Rady Miasta Bielsk Podlaski

BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI
z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1
ogłasza nabór na stanowisko
referenta w Referacie Obsługi Burmistrza i Rady Miasta
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunku dziennikarskim, polonistycznym, administracyjnym, socjologicznym, politologicznym,
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 3. Nieposzlakowana opinia,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Dobra znajomość obsługi komputera, obsługa pakietów biurowych, pakietów graficznych, podstawy Worda, stron internetowych,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,
 2. Znajomość procedur stosowanych w administracji, w tym określonych przepisami instrukcji dla organów gmin,
 3. Umiejętność organizacji pracy,
 4. Umiejętność pracy w zespole,
 5. Rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność, systematyczność.

III. Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało między innymi:

 1. Redagowanie strony internetowej Urzędu,
 2. Opracowywanie i redagowanie wydawnictw i publikacji materiałów promocyjnych miasta,
 3. Wykonywanie i obróbka zdjęć,
 4. Uczestniczenie w uroczystościach odbywających się na terenie miasta i przygotowywania materiałów z przeznaczeniem do zamieszczania w prasie i serwisie internetowym,
 5. Współpraca z przedstawicielami lokalnej i krajowej prasy, radia i telewizji.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy,
 2. Życiorys /CV/,
 3. List motywacyjny,
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. Kserokopia świadectw pracy,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz o nieposzlakowanej opinii,
 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty: podanie i życiorys /CV/ powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz 929 ze zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)".

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2010 roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 - Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Burmistrza i Rady Miasta" - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodnie z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie informacji w BIP / www.bielsk-podlaski.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

VII. Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr. tel. 85 731-81-38.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Irena Kryńska - Ref. Br

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2010-07-07

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-07-07

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-07-07