Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych z dnia 2015-09-15

Data 2015-09-15
Stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1

ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie lub  obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Wykształcenie wyższe techniczne;
 4. Staż pracy minimum 5 lat;
 5. Doświadczenie zawodowe  co najmniej 3 lata w obszarze zamówień publicznych;
 6. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,  Kodeksu cywilnego w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych  z zamówieniami publicznymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych;
 8. Znajomość obsługi komputera w zakresie programów Microsoft Office i programów kosztorysowych;
 9. Nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Ukończenie kursów, szkoleń z zakresu zamówień publicznych;
 2. Umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji;
 3. Umiejętność współpracy w zespole;
 4. Rzetelność, komunikatywność, dokładność, systematyczność;

 

 1. Zakres wykonywanych czynności:
 1. Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia, kryteriów oceny oferty i ogólnych warunków umowy do przetargów powyżej 30 000 euro, zgodnie z obowiązująca ustawą prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
 1. Prowadzenie przetargów na projekty techniczne i roboty budowlane ze środków własnych i dofinansowanych przez Unię Europejską lub z innych źródeł.
 2. Prowadzenie przetargów na inne zamówienia publiczne po przygotowaniu przez właściwe referaty specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierającej: dokładne określenie przedmiotu zamówienia, określenie szacunkowej wartości zamówienia i kryteriów oceny.
 1. Wykonywanie szacunkowej wartości zamówienia, prowadzenie postępowań poniżej 30 000 euro,dla referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.
 2. Prowadzenie dokumentacji  tworzącej akta spraw.
 3. Tworzenie i aktualizacja procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta, związanych z udzieleniem zamówień publicznych do 30 000 euro i powyżej 30 000 euro.
 4. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych, odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej dotyczących zamówień  publicznych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku

Praca przy komputerze, praca biurowa.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy,
 2. Życiorys,
 3. List motywacyjny,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 5. Kserokopie świadectw pracy,
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).”

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 29.09.2015 r. w zaklejonej kopercie w siedzibie  Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 w Biurze Podawczym lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych.” – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

O terminie, formie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci, którzy złożą oferty zgodnie z wymogami, zostaną powiadomienia indywidualnie. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP (www.bielsk-podlaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta  na czas określony do 6-u miesięcy, w wymiarze całego etatu, z wynagrodzeniem brutto w przedziale 2 300,00 – 2 600,00 zł.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Przesłane oferty po przeprowadzeniu naboru nie będą zwracane. Dodatkowe informacje będą udzielane pod tel. (85) 731 81 38.

Przed zawarciem umowy wyłoniony w drodze naboru kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Brak ww. zaświadczenia uniemożliwi podpisanie umowy.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Nina Owerczuk - Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2015-09-15

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-09-15

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-09-15