Oferta pracy na stanowisku Podinspektora do spraw funduszy unijnych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2012-06-19

Data 2012-06-19
Stanowisko Podinspektora do spraw funduszy unijnych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1

ogłasza nabór na stanowisko

Podinspektora do spraw funduszy unijnych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

1. Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne4/ minimum 2 lata stażu pracy,
5/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6/ nieposzlakowana opinia,
7/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
8/doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych,
9/ dobra znajomość obsługi komputera,
10/ dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

2. Wymagania dodatkowe

1/ znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o  finansach publicznych i prawa Unii Europejskiej,
2/ umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
3/ odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność, systematyczność, rzetelność.

3. Do zakres wykonywanych zadań między innymi będzie należało:

1/ wyszukiwanie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych,
2/ przygotowywanie i składanie wniosków oraz koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych w ramach programów unijnych,
3/ prowadzenie dokumentacji dotyczących pozyskiwania funduszy, od chwili przygotowania wniosku do czasu pełnego ich rozliczania wraz z monitoringiem projektu,
4/ współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów mających na celu pozyskanie funduszy krajowych i unijnych,
5/ monitorowanie terminów naboru wniosków, pogłębianie wiedzy z zakresu przepisów związanych z pozyskiwaniem środków unijnych i krajowych,
6/ prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,
7/ uczestniczenie w szkoleniach związanych z wyżej wymienioną problematyką.

4. Wymagane dokumenty:

1/ kwestionariusz osobowy,
2/ życiorys /CV/,
3/ list motywacyjny,
4/ kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
6/ kserokopie świadectw pracy,
7/ oświadczenie o stanie zdrowia,
8/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni      praw publicznych,
9/ oświadczenie o niekaralności,
10/ oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
11/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys /CV/, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 29.06.2012 roku w zaklejonej kopercie
w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres,
z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora do spraw funduszy unijnych” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Warunki pracy na stanowisku

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6–u miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 1.800 – 2.500 zł.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodne z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP /www. bielsk-podlaski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

8. Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. (85) 731 81 38.

Przed zawarciem umowy wyłoniony w drodze naboru kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, nie dostarczenie wyżej wymienionego dokumentu spowoduje nie podpisanie umowy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2012-06-19

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-06-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-06-19