Oferta pracy na stanowisku Podinspektora ds. funduszy unijnych z dnia 2010-07-15

Data 2010-07-15
Stanowisko Podinspektora ds. funduszy unijnych

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Kopernika 1
ogłasza nabór 2 osób na stanowisko:
Podinspektora ds. funduszy unijnych

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne prawa publiczne,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa,
 4. wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
 5. doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych,
 6. dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office-Word, Excell),
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych i prawa Unii Europejskiej,
 2. znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany angielski, rosyjski),
 3. umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 4. rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność, systematyczność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało między innymi:

 1. wyszukiwanie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych,
 2. przygotowywanie i składanie wniosków oraz koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych w ramach programów unijnych,
 3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy, od chwili przygotowania wniosku do czasu pełnego ich rozliczenia wraz z monitoringiem projektu,
 4. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów mających na celu pozyskanie funduszy krajowych i unijnych,
 5. monitorowanie terminów naboru wniosków, pogłębianie wiedzy z zakresu przepisów związanych z pozyskiwaniem środków unijnych i krajowych,
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,
 7. uczestniczenie w szkoleniach związanych z w/w problematyką.

4. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. kserokopia świadectw pracy,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty: podanie i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz.929 ze zm) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz 1593 ze zm).

5. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 06 sierpnia 2010 r. w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds.funduszy unijnych” (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski).

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodne z wymaganiami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji publicznej /www.bielsk-podlaslki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

7. Dodatkowe informacje:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych, z tym że pierwsza umowa będzie umową na okres próbny do 3-ch miesięcy, a następna na czas określony.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielna pod numerem tel. 85 7318138.

 

 

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Nina Owerczuk - Ref. Or

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2010-07-15

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-07-27

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-07-15