Oferta pracy na stanowisku Podinspektora w Referacie Finansowo - Budżetowym z dnia 2009-11-20

Data 2009-11-20
Stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowo - Budżetowym

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim
 ul. Kopernika 1 ogłasza nabór na stanowisko:
Podinspektora w Referacie Finansowo - Budżetowym

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe  ekonomiczne lub administracyjne,
 3. minimum 3 lata stażu pracy,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 8. umiejętność obsługi komputera.


2.
Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 2. umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność.


3.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań będzie należało: prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego, wydawanie decyzji administracyjnych, przygotowywanie wniosków o dotację celową i sporządzanie stosownych sprawozdań w tym zakresie, wykonywanie sprawozdań dotyczących pomocy publicznej oraz  doraźne wykonywanie zadań z zakresu płac.

4. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys /CV/, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 01-12-2009 roku w zaklejonej kopercie     w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres,    z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowo - Budżetowym” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodnie z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP /www. bielsk-podlaski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

 

7.Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. 0857318138.

Burmistrz Miasta
/-/ Eugeniusz Berezowiec

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2009-11-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-11-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-11-20