Oferta pracy na stanowisku Inspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych z dnia 2009-12-28

Data 2009-12-28
Stanowisko Inspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim
 ul. Kopernika 1 ogłasza nabór na stanowisko:
Inspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane o specjalności sanitarnej lub konstrukcyjno – budowlanej,
 3. minimum 3 lata stażu pracy,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 8. umiejętność obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
 2. umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań będzie należało: nadzór prowadzonych inwestycji z budżetu miasta bądź z innych środków finansowych, przygotowanie wniosków i odpowiednich dokumentów do uzyskania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys /CV/, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 08-01-2010 roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodnie z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP /www. bielsk-podlaski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

7.Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel . 0857318138.

 

Burmistrz Miasta
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2009-12-28

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2009-12-28

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2009-12-28