Oferta pracy na stanowisku na kandydata na stanowisko Dyrektora Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim ul. 3-go Maja 2, 17-100 Bielsk Podlaski z dnia 2012-09-21

Data 2012-09-21
Stanowisko na kandydata na stanowisko Dyrektora Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim ul. 3-go Maja 2, 17-100 Bielsk Podlaski

Załącznik Nr 1
do Zarzadzenia Nr 282/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z  dnia 21 września 2012 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim ul. 3-go Maja 2, 17-100 Bielsk Podlaski

 1. Niezbędne wymagania od kandydata:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. ukończone studia magisterskie lub podyplomowe w kierunku: artystycznym, kulturoznawstwa, kulturalno-oświatowym lub studia magisterskie w innym kierunku pod warunkiem posiadania stażu pracy w instytucjach kultury powyżej 10 lat;
 3. co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
 6. niekaralność za przestępstwo umyślne;
 7. umiejętność kierowania zespołem ludzkim oraz zdolności menedźerskie i organizacyjne;
 8. znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym zasad jej finansowania.
 1. Wymagania dodatkowe i preferowane:
 1. znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych;
 2. doświadczenie w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych;
 3. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi;
 4. znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym;
 5. odbyte kursy, szkolenia, praktyki, staże z zakresu organizowania działalności kulturalnej, zarządzania instytucjami kultury.
 1. Do zakresu wykonywanych zadań między innymi będzie należało:
 1. realizacja zadań statutowych Bielskiego Domu Kultury;
 2. realizacja programu działania zgodnie z umową dotyczącą przyjętej koncepcji funkcjonowania Bielskiego Domu Kultury;
 3. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe Bielskiego Domu Kultury;
 4. kierowanie Bielskim Domem Kultury i reprezentowanie go na zewnątrz;
 5. wykonywanie zadań pracodawcy wobec pracowników Bielskiego Domu Kultury w zakresie prawa pracy;
 6. zarządzanie mieniem Bielskiego Domu kultury, dbanie o jego prawidłową gospodarkę finansową;
 7. współpraca w zakresie zadań statutowych z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, organizacjami pozarządowymi, artystami i twórcami, miastami partnerskimi.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim wraz z motywacją;
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej funkcjonowania Bielskiego Domu Kultury na okres 3 lat;
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzajacych posiadanie wymaganego wykształcenia;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 8. oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
 10. oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 11. oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych opsobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) w celach przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
 1. Termin i miejsce złożenia ofert:
 1. oferty z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim” w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 5 (pok. 14 lub przesyłką pocztową na adres: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1;
 2. wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane;
 3. termin składania ofert z wymaganymi dokumentami upływa 19 października 2012 r. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
 4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Informacje dodatkowe:
 1. z warunkami organizacyjno-finansowymi Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim kandydaci mogą zapoznać się osobiście w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41 (pok. 206) lub w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim ul. 3-go Maja 2 (pok.27), od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00;
 2. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy;
 3. postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w trzech etapach:

a)  I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat zaprezentuje Komisji Konkursowej autorską koncepcję programowo-organizacyjną Bielskiego Domu Kultury. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
c) III etap – wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Bielskiego Domu Kultury w drodze głosowania członków komisji konkursowej – bez udziału oferentów;

 1. przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego do dnia 30 października 2012 r.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Jakubowski - Kierownik Ref.Ok.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2012-09-21

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-10-24

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-09-21