Oferta pracy na stanowisku Młodszego referenta do spraw windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2013-10-30

Data 2013-10-30
Stanowisko Młodszego referenta do spraw windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1

ogłasza nabór na samodzielne stanowisko

Młodszego referenta do spraw windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

1. Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ wykształcenie wyższe,
4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5/ nieposzlakowana opinia,
6/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7/ dobra znajomość obsługi komputera
8/ znajomość zagadnień i przepisów z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

2. Wymagania dodatkowe

1/ komunikatywność i umiejętność pracy z interesantem,
2/ umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
3/ umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych.

3. Do zakresu wykonywanych zadań między innymi będzie należało:

1/ prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2/ przygotowywanie projektów zawiadomień o zajęciu, rozstrzygnięć, wezwań i pism,
3/ przyjmowanie stron i udzielanie wyjaśnień.

4.  Wymagane dokumenty:

1/ kwestionariusz osobowy,
2/ życiorys /CV/,
3/ list motywacyjny,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
6/ kserokopie świadectw pracy,
7/ oświadczenie o stanie zdrowia,
8/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni  praw publicznych,
9/  oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10/ oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys /CV/, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 13.11.2013 roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko Młodszego referenta do spraw windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Warunki pracy na stanowisku

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6–u miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy,  z wynagrodzeniem brutto w przedziale 2.000 -2.500 zł.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodne z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP /www. bielsk-podlaski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

8. Informacje dodatkowe:

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. (85) 731 81 38.
Przed zawarciem umowy wyłoniony w drodze naboru  kandydat  zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Brak ww. zaświadczenia uniemożliwi podpisanie umowy.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 %.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2013-10-30

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-10-30

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-10-30