Oferta pracy na stanowisku KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim, ul. Kazanowskiego 2 z dnia 2016-05-27

Data 2016-05-27
Stanowisko KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim, ul. Kazanowskiego 2

BURMISTRZ MIASTA BIELSK  PODLASKI

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

Przedszkola Nr  7 Kubusia Puchatka

w Bielsku Podlaskim, ul. Kazanowskiego 2.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 ust. 1, lub § 5 lub § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka  w Bielsku Podlaskim,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający  w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej w przypadku  nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168)
j)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
l) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418 ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U.  z 2012 r. poz. 572 z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
n) oświadczenie, że kandydat  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm..) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie  podpisane; w przypadku składania kserokopii dokumentów winny  być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem  zwrotnym  i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko  Dyrektora Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka  w Bielsku Podlaskim” w terminie do dnia 13 czerwca  2016r.   na adres: Urząd Miasta Bielsk Podlaski 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1. ( liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski)

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, z siedzibą przy ul. Kopernika 1 w Bielsku Podlaskim.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Jakubowski – Kierownik Ref.Ok.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2016-05-27

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-05-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-05-27