Oferta pracy na stanowisku Kierownika Referatu Obsługi Burmistrza i Rady Miasta Urzędu Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2011-06-28

Data 2011-06-28
Stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Burmistrza i Rady Miasta Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1
ogłasza nabór na stanowisko:


Kierownika Referatu Obsługi Burmistrza i Rady Miasta
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

 

1. Wymagania niezbędne

1) obywatelstwo polskie,
2) 4-letni staż pracy,
3) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunku prawniczym, ekonomicznym lub administracyjnym,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,
2) znajomość procedur stosowanych w administracji, w tym określonych przepisami instrukcji dla organów gmin,
3) umiejętność organizacji pracy,
4) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
5) samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, wysoka kultura osobista,
6) znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zapewnienie właściwej organizacji i dyscypliny pracy oraz sprawnego funkcjonowania referatu,
2) inicjowanie i przygotowanie projektów aktów prawnych burmistrzowi oraz Radzie Miasta w zakresie spraw należących do referatu,
3) opracowywanie dla potrzeb Burmistrza i Rady Miasta programów, prognoz, analiz, informacji i sprawozdań dotyczących Referatu Obsługi Burmistrza i Rady Miasta,
4) opracowywanie propozycji do projektów budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu w części dotyczącej referatu,
5) przygotowanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych przekazywanych do załatwiania dla referatu,
6) rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli skierowanych do referatu,
7) nadzór nad terminowym i zgodnym z prawem załatwianiem spraw i wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników referatu,
8) czynności związane z promocją Miasta.

4. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,
2) życiorys (CV),
3) list motywacyjny,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) oświadczenie o stanie zdrowia,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności,
9) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 11-07-2011 roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Br - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodnie z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP (www. bielsk-podlaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

7. Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel . 85 731-81-38.

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Referatu Organizacyjno-Gospodarczego

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2011-06-28

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2011-06-28

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2011-06-28