Oferta pracy na stanowisku informatyk-administrator sieci z dnia 2009-07-23

Data 2009-07-23
Stanowisko informatyk-administrator sieci

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1 ogłasza nabór na stanowisko

 

 

 

Informatyka Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

 

1.Wymagania niezbędne:

 

 

1/obywatelstwo polskie,

2/ 2-letni staż pracy,

3/ wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatycznym,

4/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6/ nieposzlakowana opinia,

7/ znajomość języka XML, HTML i obsługi systemów CMS,

8/znajomość systemów operacyjnych i obsługi serwerów z rodziny WindowsNT i Linux,

9/znajomość baz danych (co najmniej backup): PostgreSQL, MySQL, MsSQL, Oracle,

10/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

 

2.Wymagania dodatkowe:

 

1/znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowych,

2/znajomość zagadnień związanych optymalizacją i wspomaganiem decyzji,

3/ umiejętność organizacji pracy,

4/ umiejętność pracy w zespole,

5/ samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, komunikatywność.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ wykonywanie podstawowych czynności związanych z obsługą ,,Serwerów” i sieci komputerowej,

2/ sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci i sprzętu komputerowego,

3/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej instalacji i funkcjonowania sieci, sprzętu i oprogramowania komputerowego

4. Wymagane dokumenty:

 

1/ kwestionariusz osobowy,

2/ życiorys /CV/,
3/ list motywacyjny,

4/ kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5/ kserokopie świadectw pracy,

6/ oświadczenie o stanie zdrowia,

7/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8/ oświadczenie o niekaralności,

9/ oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

10/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys /CV/, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”

 

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 07 -08-2009 roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodnie z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP /www. bielsk-podlaski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

7.Informacje dodatkowe:

 

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel . 0857318138.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2009-07-23

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-08-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-07-23