Oferta pracy na stanowisku główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim z dnia 2010-07-12

Data 2010-07-12
Stanowisko główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


1. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy)

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

ul Kopernika 3
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 21 16

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę,

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art.54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) następujące niezbędne wymagania:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

 1. posiada ogólną znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 2. posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości;
 3. posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 4. posiada predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego, organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
 5. posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia.

4. Wskazania zakresu działań:

Zakres zadań zgodny z art.54 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych.

5. Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny;
 • życiorys - curriculum vitae;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach);
 • oświadczenia kandydata o stanie zdrowia, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, zawarte w liście motywacyjnym i CV, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru.

6. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do:

 1. złożenia dokumentów wymienionych w pkt 5 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: Nabór na stanowisko głównego księgowego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji;
 2. złożenie dokumentów w terminie do dnia 30 lipca 2010r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, ul. Kopernika 3, sekretariat do godz.14ºº. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do SP 5 w Bielsku Podlaskim. Dokumenty które wpłyną po terminie oraz przed ukazaniem się ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane.
 3. nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 m. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim.

 

 

Zofia Małgorzata Tymińska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Zofia Małgorzata Tymińska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2010-07-12

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-07-12

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-07-12