Oferta pracy na stanowisku DYREKTORA Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, ul. Wysockiego 6 z dnia 2012-05-11

Data 2012-05-11
Stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, ul. Wysockiego 6
BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego
w Bielsku Podlaskim, ul. Wysockiego 6

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 ust. 1 lub § 5 lub § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju   Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający  w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być   własnoręcznie  podpisane; w przypadku składania kserokopii dokumentów winny być one potwierdzone za  zgodność z oryginałem.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w  Bielsku Podlaskim” w terminie do dnia 25 maja 2012 r. na adres: Urząd Miasta Bielsk Podlaski 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1. (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski)

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, z siedzibą przy ul. Kopernika 1 w Bielsku Podlaskim.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metryka strony

Udostępniający: Ludmiła Samocik -Ref.Ok.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2012-05-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-05-11

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-05-11