Oferta pracy na stanowisku Audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2013-12-10

Data 2013-12-10
Stanowisko Audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Ogłoszenie

Urząd Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1

ogłasza nabór na stanowisko

Audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

1. Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
4/ posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) jednego z certyfikatów CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, lub
b) złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

5/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6/ nieposzlakowana opinia,
7/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe

1/ znajomość regulacji prawnych z zakresu samorządu terytorialnego i finansów publicznych,
2/ umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
3/ odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność, systematyczność, rzetelność.

3. Do zakres wykonywanych zadań między innymi będzie należało:

1/ prowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki,
2/ niezależne badanie systemu zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej,
3/ czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki,
4/ ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
5/ ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
6/ sporządzanie planów audytu i sprawozdań z realizacji zadań audytowych.

4.  Wymagane dokumenty:

1/ kwestionariusz osobowy,
2/ życiorys,
3/ list motywacyjny,
4/ kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do przeprowadzania   audytu wewnętrznego,
6/ kserokopie świadectw pracy,
7/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni  praw publicznych,
8/ oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9/ oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).”

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 17-01-2014  roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Warunki pracy na stanowisku

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

Osoby, które złożyły oferty zgodnie z wymogami mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP /www. bielsk-podlaski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika

8. Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę,  w wymiarze ½ etatu. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6–u  miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 2.500 – 3.500 zł.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. (85) 731 81 38.

Przed zawarciem umowy wyłoniony w drodze naboru kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Brak ww. zaświadczenia uniemożliwi podpisanie umowy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.

w.z. BURMISTRZA MIASTA
/-/ Walentyna Szymczuk
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2013-12-10

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-12-10

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-12-10