Oferta pracy na stanowisku Audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2012-05-11

Data 2012-05-11
Stanowisko Audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1

ogłasza nabór na stanowisko

Audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

1. Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
4/ posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) jednego z certyfikatów CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, lub
b)
złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c)
uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d)
dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

5/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6/ nieposzlakowana opinia,
7/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe

1/ znajomość regulacji prawnych z zakresu samorządu terytorialnego i finansów publicznych,
2/ umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
3/ odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność, systematyczność, rzetelność.

3. Do zakres wykonywanych zadań między innymi będzie należało:

1/ opracowanie planu audytu wewnętrznego i jego realizacja,
2/ rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,
3/ określanie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
4/ badanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
5/ sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu,
6/ czynności doradcze w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

Czynności audytowe określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108)

4. Wymagane dokumenty:

1/ kwestionariusz osobowy,
2/ życiorys /CV/,
3/ list motywacyjny,
4/ kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego,
6/ kserokopie świadectw pracy,
7/ oświadczenie o stanie zdrowia,
8/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9/ oświadczenie o niekaralności,
10/ oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
11/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys /CV/, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 31-05-2012 roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Warunki pracy na stanowisku

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6–u miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 2.500 – 3.500 zł.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodnie z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP /www. bielsk-podlaski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

7. Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. (85) 731 81 38.

Przed zawarciem umowy wyłoniony w drodze naboru kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, nie dostarczenie wyżej wymienionego dokumentu spowoduje nie podpisanie umowy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.

 

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kier.Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2012-05-11

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2012-06-05

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2012-05-11