OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.5.2017.ZT

Bielsk Podlaski, dnia 22 marca 2017 r.

GP.6733.5.2017.ZT

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, że zostały skompletowane akta sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego, na działkach oznaczonych nr geod. 2602, 2626, 5198/1, 2651/1, 2673/3, 5198/5, 2608/1, 2608/6, 2594/4, 2593/6, 4850/22640, 2654, 2655/12, 2655/13, 2655/14, 2655/15, 2653/6, 2652/7, 2651/9, 2673/5, 2650/21, 2650/16,   położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazanowskiego oraz   stanowiących pas drogowy ul. Kazanowskiego.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do publicznej wiadomości w dniu 22.03.2017 r.

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie

miasta oraz stronie internetowej urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-03-22