Informacja - Zmiana deczycji nr 4/2020 z dnia 2020-06-15 dotyczący GP.6733.1.2020.PK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany w części deczycji nr 4/2020

Data wydania 2020-06-15
w sprawie GP.6733.1.2020.PK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany w części deczycji nr 4/2020
Tytuł Zmiana deczycji nr 4/2020

            Bielsk Podlaski, dnia 15 czerwca 2020 r.

znak sprawy: GP.6733.1.2020.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

               Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 4/2020 z dnia 04 marca 2020 r., prowadzone na wniosek złożony w dniu 10.06.2020 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego KRASSOWSKIEGO.

Przedmiotowa zmiana dotyczy numeru geodezyjnego działki zawartego w sentencji decyzji:

istniejący zapis:

Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Piłsudskiego wraz z przyłączem do budynku usługowego przy ul. Piłsudskiego 11  planowaną na części działek oznaczonych nr geod.: 1667/3, 1671/3, 1672/3, 1684/3, 1699/6, 1699/7, 1699/9, 1700/3, 1700/4, 1707/1, 1712/12, 1712/46 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego
w Bielsku Podlaskim”

zmiana na zapis:

Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Piłsudskiego wraz z przyłączem do budynku usługowego przy ul. Piłsudskiego 11  planowaną na części działek oznaczonych nr geod.: 1667/3, 1671/3, 1672/3, 1684/3, 1699/6, 1699/7, 1699/9, 1700/3, 1700/4, 1707/1, 1712/12, 1712/46 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                      

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 15.06.2020 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-06-16

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-06-16