Informacja - Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm i o długości ok. 225m wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanej na części działki oznaczonej nr ewid.: 1976 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 684 - ul. Mickiewicza oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 2336/1, 2339/6, 2335/4, 2339/4, 2339/5, 2339/8, 2339/9, 2339/11, 2339/14, 2339/13, 2339/12, 2339/1, 2335/3, 2339/10, 2336/3, 2336/2 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI z dnia 2021-03-16 dotyczący Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie nr GP.6733.5.2021.PK o ustalenie lokalizacji inwetycji celu publicznego

Data wydania 2021-03-16
w sprawie Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie nr GP.6733.5.2021.PK o ustalenie lokalizacji inwetycji celu publicznego
Tytuł Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm i o długości ok. 225m wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanej na części działki oznaczonej nr ewid.: 1976 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 684 - ul. Mickiewicza oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 2336/1, 2339/6, 2335/4, 2339/4, 2339/5, 2339/8, 2339/9, 2339/11, 2339/14, 2339/13, 2339/12, 2339/1, 2335/3, 2339/10, 2336/3, 2336/2 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI

            Bielsk Podlaski, dnia 16 marca 2021 r.

znak sprawy: GP.6733.5.2021.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 01.03.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez

Pana Jana NESTERUKA                      zam. Bielsk Podlaski,

Panią Eugenię PAWLUKIEWICZ         zam. Bielsk Podlaski,

Pana Witalija JEKATERYŃCZUKA      zam. Bielsk Podlaski,

Pana Jerzego PAWLUCZUKA              zam. Bielsk Podlaski.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm i o długości ok. 225m wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanej na części działki oznaczonej nr ewid.: 1976 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 684 - ul. Mickiewicza oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 2336/1, 2339/6, 2335/4, 2339/4, 2339/5, 2339/8, 2339/9, 2339/11, 2339/14, 2339/13, 2339/12, 2339/1, 2335/3, 2339/10, 2336/3, 2336/2 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 17.03.2021 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2021-03-16

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-03-16

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-03-16