Informacja - Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działce oznaczonej nr geod.: 3383/13, stanowiącej drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim. z dnia 2021-03-16 dotyczący Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie nr GP.6733.6.2021.TD o ustalenie lokalizacji inwetycji celu publicznego

Data wydania 2021-03-16
w sprawie Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie nr GP.6733.6.2021.TD o ustalenie lokalizacji inwetycji celu publicznego
Tytuł Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działce oznaczonej nr geod.: 3383/13, stanowiącej drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.

            Bielsk Podlaski, dnia 16 marca 2021 r.

GP.6733.6.2021.TD

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek z dnia 25 .01. 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 26.02.2021 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, złożony przez Pana Marka Dembowskiego, zam. Bielsk Podlaski.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działce oznaczonej nr geod.: 3383/13, stanowiącej drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                             

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 16.03.2021 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Robert Dąbrowski

Data wytworzenia: 2021-03-16

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-03-16

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-03-16