Informacja - Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: 73/1 stanowiącej pas Drogi Krajowej nr 66 - ul. Brańskiej położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI z dnia 2021-03-26 dotyczący Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie nr GP.6733.7.2021.PK o ustalenie lokalizacji inwetycji celu publicznego

Data wydania 2021-03-26
w sprawie Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie nr GP.6733.7.2021.PK o ustalenie lokalizacji inwetycji celu publicznego
Tytuł Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: 73/1 stanowiącej pas Drogi Krajowej nr 66 - ul. Brańskiej położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI

            Bielsk Podlaski, dnia 26 marca 2021 r.

znak sprawy: GP.6733.7.2021.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 15.03.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pani Izabela KOZŁOWSKA.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: 73/1 stanowiącej pas Drogi Krajowej nr 66 - ul. Brańskiej położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                        

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 29.03.2021 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2021-03-26

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-03-29

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-03-29