Informacja - z dnia 2017-03-29 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.13.2017.PK

Data wydania 2017-03-29
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.13.2017.PK

            Bielsk Podlaski, dnia 29 marca 2017 r.

Znak sprawy: GP.6733.13.2017.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 6 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 23.03.2017 r., złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Kleszczelowskiej 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowany przez Panią Bożenę Grotowicz.

               Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku „Z” z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej z zakresu onkologii, chorób zakaźnych i opieki długoterminowej w SPZOZ w Bielsku Podlaskim zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 3607/12 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

                   Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

                   Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

                   W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 29.03.2017 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-03-30