Informacja - z dnia 2017-03-24 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 6/2017 w sprawie nr GP.6733.8.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-03-24
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 6/2017 w sprawie nr GP.6733.8.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski, dnia 24 marca 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.8.2017.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 6/2017 z dnia 24 marca 2017 r. wydana na wniosek złożony w dniu 07.03.2017 r., przez Miasto Bielsk Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 929/1, 929/10, 929/8, 929/12 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI pomiędzy ul. Studziwodzką i ul. Torową w Bielsku Podlaskim.

              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

Z upoważnienia
Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 24.03.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-03-24

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-03-24