Informacja - polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia 15kV na działce oznaczonej nr geod. 839/5 położonej przy ul. Bema w Bielsku Podlaskim z dnia 2020-03-18 dotyczący Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.8.2020.ZT

Data wydania 2020-03-18
w sprawie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.8.2020.ZT
Tytuł polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia 15kV na działce oznaczonej nr geod. 839/5 położonej przy ul. Bema w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski 19 marca 2020 r.

G.P. 6733. 8. 2020. ZT

 O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096  tekst jednolity)  w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r, poz. 1945 j.t.)  zawiadamia się, że w wyniku wniosku z dnia 18. 03. 2020r PGE Dystrybucja SA w Lublinie ul. Garbarska 21A w której imieniu i na rzecz działa Tomasz Surowiec- TARE Sp. z o.o. , zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia 15kV, na działce oznaczonej nr geod. 839/5 położonej przy ul. Bema  w Bielsku Podlaskim.

              Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w tut. Urzędzie, pok. 215.

              Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

 

niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do wiadomości stronom postępowania

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta

oraz stronie internetowej w dniu  19. 03. 2020                                                                       

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Z. Tworkowski

Data wytworzenia: 2020-03-18

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-03-19

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-03-19