Informacja - polegającej na budowie linii wodociągowej na działce oznaczonej nr geod. 41/22 i części działki nr geod. 41/11 z dnia 2020-03-18 dotyczący Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.7.2020.ZT

Data wydania 2020-03-18
w sprawie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.7.2020.ZT
Tytuł polegającej na budowie linii wodociągowej na działce oznaczonej nr geod. 41/22 i części działki nr geod. 41/11

                                                                         Bielsk Podlaski dn. 17 marca  2020r.

G.P.6733. 7. 2020.ZT

 O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 53  ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t. j..)  w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r poz. 1945 j.t.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku z dnia 09. 03. 2020r Mari Zalewskiej zam.  w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 19/43, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii wodociągowej, na działce oznaczonej nr geod. 41/22 i część działki nr geod. 41/11,  stanowiących pas drogowy  dróg wewnętrznych odchodzących od ul. Wiatrakowej, położonych  w Bielsku Podlaskim.

           Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój  215.

             Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do wiadomości stronom postępowania

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta

oraz stronie internetowej w dniu 18.03.2020r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Z. Tworkowski

Data wytworzenia: 2020-03-17

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-03-19

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-03-19