Informacja - obwieszczenie z dnia 2018-05-23 dotyczący obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6733.10.2018.PK

Data wydania 2018-05-23
w sprawie obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6733.10.2018.PK
Tytuł obwieszczenie

            Bielsk Podlaski,  23 maja 2018 r.

Znak sprawy: GP.6733.10.2018.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym na wniosek z dnia 22.05.2018 r., złożony przez Panią Halinę JAKIMIUK, zam. Bielsk Podlaski.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej z rur PVC 110 mm zlokalizowaną na działkach oznaczonych nr ewid.: 5253/2 i 1976 położonych przy
ul. Mickiewicza w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

         Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

         Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Z-ca Burmistrza Bożena ZWOLIŃSKA

 

 Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 24.05.2018 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Pawel Korniluk

Data wytworzenia: 2018-05-23

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-05-25

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-05-25