Informacja - OBWIESZCZENIE z dnia 2017-08-22 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.27.2017.PK

Data wydania 2017-08-22
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.27.2017.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE

            Bielsk Podlaski, dnia  22 sierpnia 2017 r.

znak : GP.6733.27.2017.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. nr poz. 2147 ze zm.) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzone na wniosek z dnia 17.08.2017 r., złożony przez PPHU „LENEX”  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 2, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowane przez Pana Mirosława FIŁONOWICZA, zam. Białystok.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej zlokalizowaną na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:

          217/6, 217/9, 217/10, 217/12, 217/15, 217/18, 339/5 – stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób i podmiotów trzecich;

          59/17, 59/38                    – stanowiącej tereny zamknięte PKP;

          59/41                                – stanowiącej pas drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada;

          59/42, 217/2, 339/3         – stanowiącej pas drogi gminnej ul. Wyszyńskiego

 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

         Z uwagi na tereny zamknięte PKP we wnioskowanym obszarze, postępowanie w zakresie części nieruchomości oznaczonych nr geod.: 59/17 i 59/38 zostało umorzone.  

          Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

          Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. up.

podpisał z upoważnienia

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

 Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 23.08.2017 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-08-22

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-08-22

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-08-22