Informacja - OBWIESZCZENIE z dnia 2017-05-04 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 15/2017 w sprawie nr GP.6733.16.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-05-04
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 15/2017 w sprawie nr GP.6733.16.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł OBWIESZCZENIE

Bielsk Podlaski, dnia 04 maja 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.16.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. wydana na wniosek z dnia 05.04.2017 r., złożony przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

              Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę ulicy Na Lubce w Bielsku Podlaskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, linii oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury. Inwestycja zlokalizowana jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 4291/2, 4833 (ul. Na Lubce) oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 4832 (ul. Kluka), 4844 i 4289 (ul. Glogera) położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

               W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w dniu 05.05.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-05-05

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-05-05