Informacja - OBWIESZCZENIE z dnia 2017-05-04 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 14/2017 w sprawie nr GP.6733.14.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-05-04
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 14/2017 w sprawie nr GP.6733.14.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł OBWIESZCZENIE

Bielsk Podlaski, dnia 04 maja 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.14.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 14/2017 z dnia 04 maja 2017 r. wydana na wniosek z dnia 30.03.2017 r., złożony przez Pana Pawła MISZCZUKA zam. Bielsk Podlaski.

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowaną na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 168/41 oraz na części działki oznaczonej nr ewid.: 152 – stanowiącej pas drogowy ul. Grabniak położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY w Bielsku Podlaskim.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w dniu 05.05.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-05-05

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-05-05