Informacja - OBWIESZCZENIE z dnia 2017-04-06 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWNIA W SPRAWIE NR GP.6733.15.2017.ZT O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Data wydania 2017-04-06
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWNIA W SPRAWIE NR GP.6733.15.2017.ZT O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Tytuł OBWIESZCZENIE

                                                                      Bielsk Podlaski dn. 06 kwietnia 2017r.

G.P.6733.15.2017.ZT

  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r, poz. 778 j.t.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego w dniu 04.04.2017 r. przez PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie w imieniu którego działa Elektris Piotr Bartoszewicz Białystok ul. Serwisowa 19, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej n/n wraz ze złączem kablowym, na działkach oznaczonych nr geod. 60/1 i 55/7, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Szpitalnej oraz nr 53 stanowiącej pas drogowy ul. Szpitalnej .

           Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój 215.

          Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do wiadomości stronom postępowania

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta

oraz stronie internetowej w dniu 07.04.2017r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-04-07

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-04-07