Informacja - OBWIESZCZENIE z dnia 2016-12-29 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 27/2016 w sprawie nr GP.6733.22.2016.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2016-12-29
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 27/2016 w sprawie nr GP.6733.22.2016.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł OBWIESZCZENIE

Bielsk Podlaski, dnia 29 grudnia 2016 r.

nasz znak: GP. 6733.22.2016.PK
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 27/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wydana na wniosek złożony w dniu 07.11.2016 r., przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje TARE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Składowej 12 lok. 211, 15-399 Białystok reprezentowany przez Panią Annę Dobrzycką.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kablowej średniego napięcia 15 kV o długości ok. 1 km zlokalizowanej przy ul. Gen. J. Bema, Bohaterów Września, Dubiażyńskiej, Asnyka, Wojska Polskiego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 237/1, 223, 808, 215/3, 215/1, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 202/4, 202/3, 202/1, 809, 755, 770, 807, 208/1 położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY oraz na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 354/2, 4443/3, 4444, 4417 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Burmistrza
tMiasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 29.12.2016 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2016-12-29