Informacja - Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2019-01-11 dotyczący Obwieszczenie nr GP.6733.1.2019.PK

Data wydania 2019-01-11
w sprawie Obwieszczenie nr GP.6733.1.2019.PK
Tytuł Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Bielsk Podlaski,  11 stycznia 2019 r.

znak sprawy: GP.6733.1.2018.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek z dnia 24.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje Pan Waldemar WASZKIEWICZ, ul. Produkcyjna 102 lok. 120, 15-680 Białystok.

         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV o długości ok. 467 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 3356, 3176, 3156/2, 3124, 3056/5, 3056/6, 2550/5, 3340/3 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. S. Batorego i ul. R. Traugutta w Bielsku Podlaskim.

         Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

         Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                      

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 11.01.2019 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-01-14

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-01-14