Informacja - Obwieszczenie w sprawie Gp. 6722.1.2016 z dnia 2019-01-21 dotyczący Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak – etap I.

Data wydania 2019-01-21
w sprawie Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak – etap I.
Tytuł Obwieszczenie w sprawie Gp. 6722.1.2016

Bielsk Podlaski 18 stycznia 2019 r.

Gp. 6722.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak – etap I.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak – etap I wraz z prognozą oddziaływania tego dokumentu na środowisko – w zakresie objętym zmianami.

W stosunku do projektu przedmiotowego planu wyłożonego wcześniej do publicznego wglądu wprowadzono zmiany polegające głównie na:

- w tekście projektu planu (wyróżnione podkreśleniem):

  1. korekcie i doprecyzowaniu zapisów dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania na części terenów,
  2. dopuszczeniu zasilania odbiorców z wykorzystaniem indywidualnych odnawialnych źródeł energii,
  3. dopuszczeniu przeznaczenia produkcyjnego jako uzupełniającego, na terenie 8.4U i 8.5U,MN,
  4. etapowaniu opracowania;

- na rysunku projektu planu:

  1. ograniczeniu obszaru na załącznikach nr 1 i 2 jako obejmującego etap I,
  2. korekcie przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV wraz z pasem technologicznym linii a także projektowanej linii WN 2x 110 kV po tej samej trasie,  
  3. korekcie przebiegu linii wydzielenia wewnętrznego A na terenie 9.1P,U,
  4. dodaniu zasad rozrządu dotyczących drogi KD-Z.

Zmianie w niezbędnym zakresie uległa również prognoza oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie ww. projektu i prognozy oddziaływania na środowisko odbywać się będzie w dniach od 30 stycznia 2019r. do 22 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ulicy Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 215 w godzinach pracy Urzędu. W podanym terminie projekt planu wraz z prognozą będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu pod adresem:http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/aktualnosci.html.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lutego 2019r. w sali nr 305 Urzędu Miasta o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…) można wnosić uwagi dotyczące zmienionych ustaleń przyjętych w projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi w zakresie, o którym mowa wyżej należy kierować do Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2019 r. w formie:

- pisemnej ( adres: Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski),

- ustnej - do protokołu ( w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, pokój nr 215),

- drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@bielsk-podlaski.pl

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Robert Dąbrowski

Data wytworzenia: 2019-01-21

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-01-22

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-01-22