Informacja - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 2018-11-30 dotyczący OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data wydania 2018-11-30
w sprawie OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Tytuł OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Bielsk Podlaski, 30 listopada 2018r.

Gp. 6722.1.2018                                                                

 OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu.

Wyłożenie ww. projektu i prognozy oddziaływania na środowisko odbywać się będzie w dniach w dniach od 11 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ulicy Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 215 w godzinach pracy Urzędu. W podanym terminie projekt zmiany studium wraz z prognozą będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu pod adresem:http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/aktualnosci.html.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 stycznia 2019r.  w sali nr 305 Urzędu Miasta o godz. 1000.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski na adres: Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2019 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu ( w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, pokój nr 215),oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@bielsk-podlaski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dąbrowski

Data wytworzenia: 2018-11-30

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-11-30

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-11-30