Informacja - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Klee-berga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak. z dnia 2018-07-20 dotyczący OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Klee-berga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak.

Data wydania 2018-07-20
w sprawie OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Klee-berga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak.
Tytuł OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Klee-berga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak.

Bielsk Podlaski 20 lipca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak.

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) i uchwały nr XVIII/148/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą Nr XLII/355/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2018r. oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak na terenie miasta Bielsk Podlaski wraz z prognozą oddziaływania tego dokumentu na środowisko.

             Wyłożenie ww. projektu i prognozy oddziaływania na środowisko odbywać się będzie w dniach od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ulicy Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 215 w godzinach od 8:00 do 14:00. W podanym terminie projekt planu wraz z prognozą będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/aktualnosci.html  

             Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2018 r. w sali nr 302 Urzędu Miasta o godz. 1000.

           Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

         Uwagi należy kierować do Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2018 r. w formie:

- pisemnej ( adres: Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski),

- ustnej - do protokołu ( w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, pokój nr 302),

- drogą elektroniczą ( adres: um@bielsk-podlaski.pl),  

         Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Z up. Burmistrza Miasta

/-/ Bożena Zwolińska

z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dąbrowski

Data wytworzenia: 2018-07-20

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-07-20

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-07-20