Informacja - Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizacje inwetycję celu publicznego w sprawie nr GP.6733.14.2019.PK z dnia 2020-02-12 dotyczący Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizacje inwetycję celu publicznego w sprawie nr GP.6733.14.2019.PK

Data wydania 2020-02-12
w sprawie Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizacje inwetycję celu publicznego w sprawie nr GP.6733.14.2019.PK
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizacje inwetycję celu publicznego w sprawie nr GP.6733.14.2019.PK

Bielsk Podlaski, dnia 12 luty 2020 r.

nasz znak: GP. 6733.14.2019.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 2/2020 z dnia 12 luty 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym wydana na wniosek złożony w dniu 23.12.2019 r., przez Pana Mariusza ZAWADZKIEGO.

        Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej z rur PE 63mm  wraz z przyłączami oraz budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200mm z przykanalikami o długości ok. 80 m planowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 396/8 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. Norwida w Bielsku Podlaskim.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 12.02.2020 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-02-12

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-02-12

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-02-12