Informacja - obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego nr GP.6733.1.2019.PK z dnia 2019-03-08 dotyczący obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego nr GP.6733.1.2019.PK

Data wydania 2019-03-08
w sprawie obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego nr GP.6733.1.2019.PK
Tytuł obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego nr GP.6733.1.2019.PK

Bielsk Podlaski, dnia 08 marca 2019 r.

nasz znak: GP. 6733.1.2019.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 2/2019 z dnia 8 marca 2019 r. wydana na wniosek złożony w dniu 24.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje Pan Waldemar WASZKIEWICZ, ul. Produkcyjna 102 lok. 120,  15-680 Białystok.

         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV o długości ok. 467 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 3356, 3176, 3156/2, 3124, 3056/5, 3056/6, 2550/5, 3340/3 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. S. Batorego i ul. R. Traugutta w Bielsku Podlaskim.

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 08.03.2019 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2019-03-08

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-03-08

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-03-08