Informacja - Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej inwetycję celu publicznego w sprawie GP.6733.12.2019.PK z dnia 2020-01-09 dotyczący Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej inwetycję celu publicznego w sprawie GP.6733.12.2019.PK

Data wydania 2020-01-09
w sprawie Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej inwetycję celu publicznego w sprawie GP.6733.12.2019.PK
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej inwetycję celu publicznego w sprawie GP.6733.12.2019.PK

Bielsk Podlaski, dnia 09 stycznia 2020 r.

nasz znak: GP. 6733.12.2019.PK

  O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 1/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. wydana na wniosek złożony w dniu 06.12.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje Pan Tomasz SUROWIEC reprezentujący podmiot gospodarczy pod nazwą TARE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Składowej 12 lok. 211, 15-399 Białystok.

      Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kablowej średniego napięcia 15kV o długości ok. 1,5 km planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 4325/3, 4324/1  (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. B. Prusa w Bielsku Podlaskim.

        W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 10.01.2020 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-01-09

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-01-09

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-01-09