Informacja - Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego sprawa nr GP.6733.9.2021.PK z dnia 2021-05-20 dotyczący budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewidencyjnymi: 1416/9, - stanowiącej pas drogowy ul. Piłsudskiego (droga krajowa nr 19) położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

Data wydania 2021-05-20
w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewidencyjnymi: 1416/9, - stanowiącej pas drogowy ul. Piłsudskiego (droga krajowa nr 19) położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego sprawa nr GP.6733.9.2021.PK

Bielsk Podlaski, dnia 20 maja 2021 r.

nasz znak: GP. 6733.9.2021.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 9/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym wydana na wniosek złożony w dniu 15.03.2021 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pani Izabela KOZŁOWSKA.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewidencyjnymi: 1416/9, - stanowiącej pas drogowy ul. Piłsudskiego (droga krajowa nr 19) położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

 W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał z upoważnienia

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kaziemirz PRUS

Kierownik Referatu Gospoadrki Przestrzennej

 Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 21.05.2021 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2021-05-20

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-05-21

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-05-21