Informacja - Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2019-10-08 dotyczący GP.6733.8.2019.PK

Data wydania 2019-10-08
w sprawie GP.6733.8.2019.PK
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski, dnia 08 października 2019 r.

nasz znak: GP. 6733.8.2019.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 9/2019 z dnia 08 października 2019 r. w sprawie ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego wszczętej na wniosek z dnia 20.09.2019 r. złożony przez Miasto Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Jarosława BOROWSKIEGO.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę tłoczni ścieków (przepompowni) planowanej na części działki oznaczonej nr geod.: 783 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z upoważnienia
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 08.10.2019 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2019-10-08

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-10-08