Informacja - Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 12/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 2019-12-10 dotyczący GP.6733.10.2019.PK

Data wydania 2019-12-10
w sprawie GP.6733.10.2019.PK
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 12/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski, dnia 10 grudnia 2019 r.

nasz znak: GP. 6733.10.2019.PK

  O B W I E S Z C Z E N I E

 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 12/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. wydana na wniosek złożony w dniu 10.10.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje Pan Mirosław Sajewicz.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej oraz podziemnej i napowietrznej linii niskiego napięcia planowanych na części działek oznaczonych nr geod.: 3100/31, 3100/32, 3091/1, 3393/2, 3396/70, 3396/71, 3399/1, 3397 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. Chmielnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 10.12.2019 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2019-12-10

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-12-11

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-12-11